2η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1994 – 1999
Τοπικό Πρόγραμμα LEADER II

Σύνολο προγράμματος: 1.524.775.618 δρχ
Σύνολο Δημοσίας Δαπάνης: 1.047.255.005 δρχ
Κοινοτική Συμμετοχή: 864.998.271 δρχ
Εθνική Συμμετοχή: 182.256.734 δρχ
Ίδια Συμμετοχή: 477.520.613 δρχ

Μέτρο

Τίτλος Μέτρου

Ενταγμένα έργα

Επιλέξιμος Προϋπ/σμός (δρχ)

Κατανομή (%)

Μέτρο 1 Τεχνική Στήριξη 2 188.655.736 12,37
Μέτρο 2 Επαγγελματική Κατάρτιση 7 47.997.541 3.14
Μέτρο 3 Αγροτουρισμός 31 695.238.408 45,59
Μέτρο 4 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 9 124.734.676 8.2
Μέτρο 5 Αξιοποίηση Γεωργικής παραγωγής 12 242.987.913 15.94
Μέτρο 6 Περιβάλλον 22 225.161.344 14,76

ΣΥΝΟΛΟ

 

83

1.524.775.618

100,00

Σημαντικά αποτελέσματα

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Εταιρίας με τη δημιουργία & υποστήριξη των Γυναικείων Συνεταιρισμών μέσω της Κ.Π. LEADER II.

  • Δημιουργήθηκαν έξι (6) Γυναικείοι Συνεταιρισμοί & Ομάδες Γυναικών
  • Ενισχύθηκαν εννέα (9) με συνολικό κόστος έργων 180 περίπου εκατομμυρίων δραχμών.
  • Ενισχύθηκαν νέοι & νέες με επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν σε ποσοστό 30% των έργων ηλικίας κάτω των 40 ετών.
  • Δημιουργήθηκαν 12 νέα προϊόντα και αξιοποιήθηκαν 30 στο σύνολο του προγ/τος.
  • Ειδικότερα διασφαλίστηκε η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και του εισοδήματος δεκαοχτώ (18) επιχειρήσεων μειονεκτικών περιοχών και δημιουργήθηκαν είκοσι εννέα (29) νέες επιχειρήσεις
  • Δημιουργήθηκαν 11 νέες δομές (Πρότυπες Μονάδες & Γραφεία Αγροτουρισμού) απαραίτητες κυρίως στον τομέα του Αγροτουρισμού, που ήταν ανύπαρκτες για την περιοχή παρέμβασης.
  • Υλοποιήθηκαν 22 σημαντικά έργα για τους Δήμους και τις Κοινότητες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, αποκατάσταση παραδοσιακών υποδομών και προβολή ιστορικών & λαογραφικών μνημείων της περιοχής.

Επίδραση στην απασχόληση

Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας: 110 Γυναίκες:
Νέοι (ως 40 ετών):
40
64
Νέες εποχιακές θέσεις εργασίας: 168 Γυναίκες:
Νέοι (ως 40 ετών):
130
22
Διατηρούμενες θέσεις εργασίας: 17 Γυναίκες:
Νέοι (ως 40 ετών):
5
9

ΣΥΝΟΛΟ

295

Γυναίκες:
Νέοι (ως 40 ετών):
175
95