ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

που προτείνεται για υλοποίηση στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

ΤΙΤΛΟΣ προτεινόμενης Παρέμβασης

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Τηλέφωνο/ φαξ

e-mail

Στοιχεία προτεινόμενης επιχείρησης (βάλτε Χ)

Υπό σύσταση

 X

Νέα (μέχρι 12 μήνες)

 X

Υφιστάμενη

 X

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (1)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (2)

ΠΕΡΙΟΧΗ (3)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (4)

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (5)

Ποια είναι η σκοπιμότητα της πρότασης σας (ανάγκες τις οποίες
σκοπεύει να καλύψει) :

Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις της πρότασης σας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ή/ και σε μια ευρύτερη ομάδα πληθυσμού

Ποιοι εκτιμάτε ότι θα είναι οι ωφελούμενοι από την πρότασή σας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ή/ και σε μια ευρύτερη ομάδα πληθυσμού

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγουμε με Χ)

Α/Α

Ενδεικτικό κριτήριο επιλογής

Επιλέξτε 3 κριτήρια

1

Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων

 X

2

Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τη δικτύωση και τη συνεργασία.

 X

3

Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες.

 X

4

Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με απτά αποτελέσματα.

 X

5

Περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, ή έργα φιλικά προς το περιβάλλον

 X

6

Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

 X

7

Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοιν.Σ.ΕΠ.

 X

8

Έργα που υλοποιούνται από μόνιμους κάτοικους της περιοχής ή κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 X

9

Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας

 X

10

Μείωση της ανεργίας

 X

Α/Α

Προτεινόμενη κατηγορία δράσεων

Επιλέξτε 1 κατηγορία

1

Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

 X

2

Έργα υποδομής για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας

 X

3

Ανάπτυξη επιχειρήσεων

 X

4

Συνεργασία

 X

5

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων (Μόνο Β. Σποράδες και Δ.Ε. Τρικερίου)

 X

6

Επενδύσεις από μη αλιείς (Μόνο Β. Σποράδες και Δ.Ε. Τρικερίου)

 X

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (6)

Μελέτες – Εγκρίσεις

Περιγραφή

Δεν απαιτείται

Απαιτείται

Δεν υπάρχει

Εκπονείται

Υποβλήθηκε

Εγκρίθηκε

Μελέτη Σκοπιμότητας

 X

 X

 X

 X

 X

Περιβαλλοντική Αξιολόγηση

 X

 X

 X

 X

 X

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 X

 X

 X

 X

 X

Προκαταρτικές Μελέτες

 X

 X

 X

 X

 X

Προμελέτες

 X

 X

 X

 X

 X

Οριστικές Μελέτες

 X

 X

 X

 X

 X

Μελέτες Εφαρμογής

 X

 X

 X

 X

 X

Τεύχη Δημοπράτησης

 X

 X

 X

 X

 X

Αδειοδοτήσεις – Βεβαιώσεις

Περιγραφή

Δεν απαιτείται

Απαιτείται

Δεν υπάρχει

Υπό έκδοση

Υπάρχει

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας

 X

 X

 X

 X

Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

 X

 X

 X

 X

Βεβαίωση Δ/νσης Γεωργίας

 X

 X

 X

 X

Άδεια διάθεσης

 X

 X

 X

 X

Οικοδομική Άδεια

 X

 X

 X

 X

Λοιπές Άδειες - Βεβαιώσεις

 X

 X

 X

 X

Απόκτηση γης

Έχει ο φορέας στην ιδιοκτησία του την απαιτουμένη για την υλοποίηση της παρέμβασης γη; (σημειώστε με Χ)

 X

ΝΑΙ

 X

ΟΧΙ

 X

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Απόκτηση γης

Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης γης

Αγορά
Οικοπέδου

Μακροχρόνια μίσθωση

Απαλλοτριώσεις - Αναδασμός

Άλλος
τρόπος

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία απόκτησης γης;

Ποιο είναι το ενδεικτικό κόστος της πρότασής σας (σε Ευρώ) (7):

Ημερομηνία συμπλήρωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  • Συμπληρώνεται η Δημοτική Ενότητα στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο. Σε περίπτωση έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε μία ευρύτερη γεωγραφική ενότητα σημειώνεται η ένδειξη «Περιφερειακό».
  • Συμπληρώνεται η Δημοτική/ Τοπική Κοινότητα στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο. Σε περίπτωση έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε μία ευρύτερη γεωγραφική ενότητα σημειώνεται η ένδειξη «Διαδημοτικό» και αναφέρεται η συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, π.χ. Δήμος Αλμυρού –Δήμος Νοτίου Πηλίου κλπ.
  • Συμπληρώνεται η περιοχή (τοπωνύμιο) στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο. Σε περίπτωση έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε μία ευρύτερη γεωγραφική ενότητα σημειώνεται η ένδειξη «Δημοτικό», «Διαδημοτικό» και αναφέρεται η συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα,
  • Αναφέρετε σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου. Όταν αυτό είναι δυνατόν αναφέρονται και βασικά ποσοτικά στοιχεία που περιγράφουν το έργο. Από την περιγραφή του έργου πρέπει να προκύπτει σαφώς η λειτουργικότητά του. Σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετος χώρος για την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου μπορεί αυτή να συνεχίζεται σε πρόσθετη σελίδα που θα συνοδεύει το ενδεικτικό Δελτίο Πρότασης.
  • Αναφέρετε τη σκοπιμότητα, τις επιπτώσεις και τους ωφελούμενους της πρότασης,
  • Συμπληρώνονται τα στοιχεία για την ωριμότητα του έργου, τοποθετώντας (χ) στα αντίστοιχα κελιά.
  • Ο συνολικός π/υ των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, Για άυλες ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα μέχρι 100.000€.