1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER  με τίτλο: «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες» της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στην παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής:  11/06/2019 – ώρα έναρξης: 13:00  
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής:  13/09/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Με την παρούσα πρόσκληση προκηρύσσεται ποσό Δημόσιας Δαπάνης το οποίο ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.102.000,00€ και κατανέμεται στις ακόλουθες υπο-δράσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
19.2.1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 50.000,00
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 40.000,00
19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 200.000,00
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 675.000,00
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 150.000,00
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 75.000,00
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 899.000,00
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 562.500,00
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 90.000,00
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 70.500,00
19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 70.000,00
19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 70.000,00
19.2.7.8 Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων 150.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.102.000,00

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Οι δικαιούχοι ανά υπο-δράση παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της κάθε υπο-δράσης και επισυνάπτονται στο Παράρτημα 20 της Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων.

Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων στήριξης, ο εφαρμοζόμενος κανονισμός χορήγησης της ενίσχυσης ανά υποδράση και οι ειδικοί όροι ανά υπο-δράση για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπο-δράσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης. Στον πίνακα της Πρόσκλησης τίθενται και οι όποιες διαφοροποιήσεις του ποσοστού της έντασης ενίσχυσης που προκύπτουν από την κάθε υπο-δράση.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας..

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει την απόκτηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την  δυνητικό δικαιούχο.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών και έως ώρα 15.00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3  «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι Κοντογεωργίου Κατερίνα, Αγριγιάννης Γιώργος, Καλαντζής Αντώνης, Τσιάπα Αγγελική και Παπαδοπούλου Έφη,  Δ/νση: Λαρίσης 191, 38334, Βόλος, τηλ. 2421078391-5, e-mail: info@eapilio.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 10.00 π.μ έως τις 14.00 μ.μ..

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.eapilio.gr.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π CLLD/LEADER

Κουτσάφτης Παναγιώτης

  • ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1η Πρόσκληση 19.2 Ιδιωτικά_ΕΑΠ ΑΕ

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1_Αίτηση Στήριξης_ΕΑΠ ΑΕ

2α_Αίτηση Στήριξης_Συμπληρωματικά Στοιχεία_ΕΑΠ ΑΕ_ΕΥΚΕ

2β_Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών_ΕΑΠ ΑΕ

3_Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής_ΕΑΠ ΑΕ ΕΥΚΕ

4_Τελική Λίστα Δικαιολογητικών_ΕΑΠ ΑΕ

5_Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου_ΕΑΠ ΑΕ ΕΥΚΕ

6_Υπόδειγμα Μελέτη βιωσιμότητας_ΕΑΠ ΑΕ

7_Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis_ΕΑΠ ΑΕ

8_Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ_ΕΑΠ ΑΕ

9_Ορισμός ΜΜΕ_ΕΑΠ ΑΕ

10_Ορισμός Προβληματικής_ΕΑΠ ΑΕ_ΕΥΚΕ

11_Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ_ΕΑΠ ΑΕ

12_Υπόδειγμα Έκθεση Αυτοψίας_ΕΑΠ ΑΕ

13_Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων_ΕΑΠ ΑΕ

14_Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης_ΕΑΠ ΑΕ

15_Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής_ΕΑΠ ΑΕ

16_Υπόδειγμα Απόφαση Ένταξης_ΕΑΠ ΑΕ

17_Υπόδειγμα Πινακίδας_ΕΑΠ ΑΕ

18_Λογότυπα_ΕΑΠ ΑΕ

19_Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ_ΕΑΠ ΑΕ

20_Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση_ΕΑΠ ΑΕ_new_ΕΥΚΕ

21_Παράρτημα I_Συνθήκης_ΕΑΠ ΑΕ

22_Δασμολόγιο_Κλάσεις_Ονοματολογίας_2017_1925_ΕΑΠ ΑΕ

23_Πίνακας τιμών κατασκευαστικές εργασίες_ΕΑΠ ΑΕ

24_19.2_Ιδιωτικά_2η τροπ_ΥΑ_13214_30112017_ΕΑΠ ΑΕ

25_ΚΥΑ 2986_02122016_Επιλέξιμες Μορφές Καταλυμάτων_ΕΑΠ ΑΕ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Ερωτήσεις-Απαντήσεις_2