Φόρμα ιεράρχησης των αναγκών της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος ‘Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα’ (ΠΑΛΥΘ) 2021 – 2027 για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας