Ταυτότητα

Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1991.

Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 273 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Προεδρικό Διάταγμα 323/1989 ΦΕΚ Α! 146 και λειτουργεί ως επιχείρηση μικτής οικονομίας, σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα – Προεδρικό Διάταγμα 42/198 ΦΕΚ Α! 146. Διέπεται επίσης από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2339/1995.

Όργανα Διοίκησης και Θέσεις Ευθύνης Ε.Α.Π.

 • Γενική Συνέλευση Μετόχων
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος

Στόχοι Εταιρίας

 • Ο συντονισμός των διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών,
 • Η τροφοδότηση με τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες προγραμματισμού των φορέων, ώστε να αποκτήσουν ενιαία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης
 • Η δημιουργία όρων και δυνατοτήτων συγκλίσεων και συνεργασιών του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα
 • Η συμβολή στον μακροχρόνιο προγραμματισμό των επενδύσεων και στον συντονισμό των επιμέρους προγραμμάτων ανάπτυξης
 • Η προώθηση του εκσυγχρονισμού των θεσμών της τοπικής κοινωνίας
 • Ο συνδυασμός των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων με πολιτικές που οδηγούν σε βιώσιμες και αποτελεσματικές επενδύσεις
 • Η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και των ιδιαίτερα πολιτισμικών χαρακτηριστικών
 • Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Η υποστήριξη της διασύνδεσης με εθνικά ή διεθνικά δίκτυα τοπικών οργανισμών
 • Η εισαγωγή της καινοτομίας στην τοπική κοινωνία
 • Η προβολή της περιοχής και των τοπικών προϊόντων
 • Η τεχνική υποστήριξη τοπικών φορέων και τοπικών πρωτοβουλιών
 • Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εμψύχωση μεμονωμένων πολιτών και ομάδων πολιτών.

Οι βασικές μας αυτές επιλογές, έχουν δικαιωθεί στην πράξη, μέσω της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων μας που έχουμε ήδη υλοποιήσει και υλοποιούμε, και ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Την υλοποίηση προγραμμάτων
 • Την υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών
 • Την συμμετοχή της Εταιρίας σε δίκτυα
 • Την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων