Στο πλαίσιο της 1ης  Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού  χαρακτήρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων)» η ΟΤΔ προτίθεται να πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις στην περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με το πρόγραμμα του πίνακα ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
ΤΡΙΚΕΡΙ (παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τρικερίου) ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/2021 19:30-21:00
ΣΚΟΠΕΛΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ΠΕΜΠΤΗ 14/10/2021 12:00-13:30
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ (Δημαρχείο) ΠΕΜΠΤΗ 14/10/2021 19:00-20:30
ΣΚΙΑΘΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου »Μπούρτζι») ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10/2021 10:00-11:30