Τί είναι το WWF

Η WWF Ελλάς Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου WWF. Ορίζουν τις προτεραιότητες και την στρατηγική τους με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και συνεργάζονται με επιστήμονες, εθελοντές και όποιον επιθυμεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 100 χώρες.

Τί είναι το πρόγραμμα  WWF CALL FOR GRANTS

Είναι ένα πρόγραμμα της WWF που έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους μικρούς αλιείς που θα καταθέσουν αιτήματα  χρηματοδότησης στο ΕΤΘΑ.

Για αυτό τον λόγο το πρόγραμμα θα:

  1. Δώσει σε κάθε αλιέα που θα καταθέσει πρόταση ένα αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης (από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Αυτό το κεφάλαιο θα είναι ίσο με την συμμετοχή που θα είχε ο ίδιος ο αλιέας στο συνολικό ποσό που θα λάβει εάν εγκριθεί η πρότασή του.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση που κατατίθεται πρόταση για 25.000€ για αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σκάφος για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, το 65% των χρημάτων ο αλιέας θα το λάβει από το ΕΤΘΑ και το 35% που θα ήταν η δική του συμμετοχή θα του το δώσει το πρόγραμμα WWF CALL FOR GRANTS. Επομένως ο αλιέας δεν θα χρειαστεί να συνεισφέρει με δικά του χρήματα.

Προσοχή: Τα χρήματα αυτά που θα λάβει θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν ως συγχρηματοδότηση στο αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ και για κανένα άλλο σκοπό.

  1. Παρέχει την τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. Δηλαδή θα βοηθήσει τον αλιέα στην διαμόρφωση της ιδέας που έχει έτσι ώστε αυτή να αποτυπωθεί στην πρόταση που θα καταθέσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020).

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση για την χρηματοδότηση του WWF

Όλοι οι αλιείς μικρής κλίμακας και οι συνεταιρισμοί τους που δραστηριοποιούνται στην αλιεία με σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων και δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας. Αυτοί που θα κάνουν αίτηση θα πρέπει να είναι ενεργοί αλιείς και να έχουν αναγνωρισμένο νομικό καθεστώς που τους επιτρέπει να λαμβάνουν επιχορήγηση.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση

Οι αλιείς μεγάλης κλίμακας (π.χ. μηχανότρατες με ζευγαρωτά σκάφη), και μεταξύ των αλιέων μικρής κλίμακας, οι εξής:

α) Αλιείς που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή το άρθρο 90 παράγραφος1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου.

β) Αλιείς που συμμετείχαν στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών παράνομης, λαθραίας και αρρύθμιστης (ΠΛΑ) αλιείας της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, ή σκαφών με σημαία κρατών που χαρακτηρίζονται ως μη συνεργάσιμα τρίτα κράτη όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού.

γ) Αλιείς που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των κανόνων της ΚΑλΠ η οποία έχει προσδιοριστεί ως παράβαση σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

δ) Αλιείς που έχουν διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V του παρόντος κανονισμού. ε) Αλιείς που έχουν διαπράξει απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του ΕΤΘΑ.

Σημαντικές διευκρινήσεις

  1. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ και το μόνο που απαιτείται είναι να σταλούν η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση με email στο applications@wwfmedpo.org
  2. Οι αλιείς θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα υποβάλουν στη συνέχεια πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ
  3. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η πρόταση ενός αλιέας για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ, η χρηματοδότηση από το WWF, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γίνουν κάποιες από τις αλλαγές ή/και εργασίες που είχαν δηλωθεί στη πρόταση.

Πληροφορίες επικοινωνίας

WWF: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση applications@wwfmedpo.org ή να καλέσουν την κυρία Silvia Ritossa, Συντονίστρια επιχορηγήσεων ΕΤΘΑ στο +39 345889 21 26 (ομιλούμενες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά). Τα αρχεία για την υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://www.wwfmmi.org/?2479966/WWF-launches-Call-for-Grants-for-small-scale-fishers-in-the-Mediterranean

BLUE SEEDS: contact@blueseeds.com

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

EU LEAFLET4364