Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.), σύμφωνα με το  υπ΄ αριθμ.: 342/02.12.2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πηλίου Α.Ε., θέμα 1ο περί Αποδοχής της εισήγησης της ΕΔΠ LEADER και δημοσιοποίησης της υπόψη Προκήρυξης.

ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας ενός έτους, με:

  • ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωπόνου και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. Θέσης 1)
  • ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. Θέσης 2)
  • ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Κωδ. Θέσης 3)
  • ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανικού και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Κωδ. Θέσης 4)
  • ένα (1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης  (Κωδ. Θέσης 5)

 

1. Analytiki prokirixis_2022_ΑΔΑ

2.Perilipsi prokirixis_2022