ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης»)

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος της ΟΤΔ/ΕΦ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε)

Καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις),
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

–              Παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών (άρθρο 32, 41, 42, 48, 63, 68, 69, 95, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

–              Ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού.

Στις επενδύσεις που αφορούν στην μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασία

– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

– Λιανικό εμπόριο ιχθυηρών

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :

– Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης

– Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

– Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

– Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ιχθυηρών

Δικαιούχοι των πράξεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%  βάσει του Άρθρο 95, Καν. (ΕΕ) 508/2014.

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν στην:

Α) Ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στηρίζοντας ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις στο σκάφος, εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (δικαιούχοι αλιείς).

Β) Στήριξης διαφοροποίησης εντός και εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζεται με επαγγελματικό προσανατολισμό σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της επιμόρφωσης και της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων (επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής,  θαλάσσιας άθλησης και υπηρεσιών εναλλακτικών/ειδικών μορφών τουρισμού) (δικαιούχοι αλιείς).

Γ) Ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης, αναψυχής,  θαλάσσιας άθλησης και υπηρεσιών εναλλακτικών /ειδικών μορφών τουρισμού (δικαιούχοι μη αλιείς).

Στην περίπτωση (Β) επαναπροσανατολισμού της δραστηριότητας ο τριτογενής τομέας, υποστηρίζει μια νέα ανταγωνιστική δραστηριότητα, εφόσον οι επενδύσεις συνδεθούν με επιμόρφωση και απόκτηση των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. Οι δικαιούχοι αλιείς δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση (Γ) οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (κατά την έννοια της 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) από μη αλιείς που αφορούν σε ίδρυση/δημιουργία νέων  και ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων εστίασης και  στην ίδρυση/δημιουργία νέων  και ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων για ανάπτυξη δραστηριοτήτων άθλησης ή αναψυχής σε θαλάσσιο περιβάλλον (θαλάσσια σπορ, φουσκωτά παιχνίδια, καταδύσεις, υποβρύχια παρατήρηση, φωτογράφηση) σε παράκτιες περιοχές, με σκοπό την αναβάθμιση και  διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού προϊόντος. Στην πρώτη περίπτωση (Α) ενίσχυσης αλιέων που δημιουργούν συμπληρωματικά εισοδήματα στο επιχειρηματικό σχέδιο που δύναται να χρηματοδοτηθεί το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και το κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβαίνει τις 75.000,00 € (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)) (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία).

Στη δεύτερη (Β) και τρίτη (Γ) περίπτωση το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)) (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία).

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης, ανάλογα με την κατηγορία δράσης/ενέργειας, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μέγιστο Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης Μέγιστο Ποσοστό Ιδιωτικής Συμμετοχής  

Κατώτατο όριο προϋπ/σμού (€)

 

Ανώτατο όριο προϋπ/σμού (€)

  Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις
1 Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, λιανικό εμπόριο ιχθυηρών, Αλιευτικός τουρισμός.

Άρθρο 32, 41, 42, 48, 63, 68, 69,  95, Καν. (ΕΕ) 508/2014, (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

50% 50%

30.000

300.000

  Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).        
2 Ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (επενδύσεις στο σκάφος, εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία), Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 (Αλιείς) 50% 50%  

 

20.000

150.000

3 Διαφοροποίηση  εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων, Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 (Αλιείς) 50% 50%  

20.000

150.000

4 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης, αναψυχής,  θαλάσσιας άθλησης και υπηρεσιών εναλλακτικών /ειδικών μορφών τουρισμού,  Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014, (μη αλιείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 50% 50%  

30.000

300.000

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, η οποία είναι: Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων και η Δημοτική Κοινότητα Τρικερίου.

Δήμος Τοπική / Δημοτική Κοινότητα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Δημοτική Κοινότητα Σκιάθου
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης,

Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου,

Τοπική Κοινότητα Κλήματος

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Δημοτική Κοινότητα Αλοννήσου
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Δημοτική Κοινότητα Τρικερίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΤΔ_ΕΑΠ ΕΥΚΕ_ADA

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ ΕΥΚΕ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ από δικαιούχο

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_Α – ΔΑΠΑΝΕΣ από ΟΕΕ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Λίστα επαλήθευσης

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Έκθεση επαλήθευσης

7_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Παρακολούθηση μακροχρόνιων

8_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Κυρώσεις

9_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Φόρμα Υποβολής-Έντυπο Ι_1

10_ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΑΛΙΕΙΑ

11_ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_Μέτρο 8.3.3_CLLD_Ιδιωτικά ΕΥΚΕ.

12_ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ

13. ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020_137675_EΥΘΥ1016_19.12.2018

14_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ_ΕΑΠ ΑΕ ΕΤΘΑ ΕΥΚΕ

15α_Ι_2Π proipologismos

15β_Πίνακας τιμών κατασκευαστικές εργασίες_ΕΑΠ ΑΕ

16. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

17_Ε.Ι.2_5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_v4_240621

18_Ορισμός ΜΜΕ ΕΥΚΕ

19_.Λοιπό Θεσμικό Πλαίσιο

20_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ

21.Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ