Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ):  Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αριθμ. 27/15-01-2020 πρακτικό, θέμα 1ο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ CLLD/LEADER) της ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» που αφορά στην έγκριση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER με τίτλο: Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες.
  2. Το με αρ. πρωτ. 144/10-04-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου της παρούσας πρόσκλησης.

 

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) δημοσίου χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις:

 

Α/Α ΔΡΑΣΗ    ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(1) (2) (3) (4)
1 -Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

-Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

-Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

4.1 462.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 462.000,00€

 

Οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν μόνο στην περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. CLLD / LEADER Αλιείας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακής ενότητας Σποράδων (Δήμοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου) και στην Τ.Κ. Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 462.000,00 €.

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση ορίζεται το ποσό των 600.000,00€.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού  χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 28/04/2020 ώρα 08.00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως, αποκλειστικά,  την 30/06/2020, ώρα 14.00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στη διεύθυνση: Λαρίσης 191, Βόλος, τ.κ. 38334, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι Κοντογεωγρίου Κατερίνα, Παπαδοπούλου Έφη, Παραλίκης Δημήτρης, τηλέφωνο: 24210 78391-5, e-mail: info@eapilio.gr

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr. Οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦ (www.eapilio.gr). Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

                                                                                                Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

                                                                                                          Κουτσάφτης Παναγιώτης

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

CLLD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ v3_ΟΤΔ_ΕΑΠ ΑΕ

 

2. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1) Ο_E.Ι.1_3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΠ_v2_270418

1) Ε Ι 1_3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ_v2_270418

2) Ενημερωτικός Οδηγός

3) Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων δημόσιου χαρακτήρα

3) Ο.I.1_1_ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4) Αναλυτικός προϋπολογισμός πράξεων_πλην δημ.συμβ.

5) 1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517

6) 1c_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_080517

7) Ερωτηματολογιο ΚΕ εργων Πολιτισμου

7) Ερωτηματολογιο ΚΕ εργων Συγχρονου Πολιτισμου

8) Ε.ΙΙ.1_1 ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_v1_080517

9) Πίνακας Δ1 ΚΤΙΡΙΑΚΑ

9) Πίνακας Δ1 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

9) ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 ΛΙΜΑΝΙΑ

10) Πίνακας Δ2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ

10) Πίνακας Δ2 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

10) ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 ΛΙΜΑΝΙΑ

11) Ε.Ι.1_5 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ_v1_080517

12) 1a1_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_ΟΔΗΓOΣ_ΔΙΑΧΕΙΡ_ΙΚΑΝΟΤ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_v1_080517

12) 1a2_O.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_1_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_ν1_080517

12) 1a3_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_YΠΟΔ_ΠΡΟΓΡΑΜΜ_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ_v1_080517

13) Ε.I.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ_v1_120218

14) Ε.Ι.2_5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_v3_270418

15) ΥΠΑΣΥΔ – ΥΑΕΚΕΔ 2014-2020_ΦΕΚ_Β_5968_31.12.18

16) Πίνακας τιμών κατασκευαστικές εργασίες_ΕΑΠ ΑΕ

17) ΔΤΔ_CO4.4_19.12.2019

17) ΔΤΔ_CR4.4_19.12.2019