ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 638/27.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης»)

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ):  Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

  1. Το με αρ. πρωτ. 1858 – 103467/23/09/2021 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της ΕΥΚΕ για την έγκριση του σχεδίου της παρούσας πρόσκλησης,

2.Το με αριθ. 46-24/09/2021, Θέμα 1ο πρακτικό της ΕΔΠ για την έγκριση δημοσίευσης της παρούσας,

Κ Α Λ Ε Ι

τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ),
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις:

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

-Παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών (άρθρο 32, 41, 42, 48, 63, 68, 69, 95, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

-Ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού.

Δικαιούχοι των πράξεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%  βάσει του Άρθρο 95, Καν. (ΕΕ) 508/2014. Ανώτατο όριο προϋπολογισμού 300.000 €. Κατώτατο όριο προϋπολογισμού 30.000 €.

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν στην:

Α) Ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στηρίζοντας ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις στο σκάφος, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (δικαιούχοι αλιείς).

Β) Στήριξης διαφοροποίησης εντός και εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζεται με επαγγελματικό προσανατολισμό σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της επιμόρφωσης και της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων (επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής,  θαλάσσιας άθλησης και υπηρεσιών εναλλακτικών/ειδικών μορφών τουρισμού) (δικαιούχοι αλιείς).

Γ) Ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης, αναψυχής,  θαλάσσιας άθλησης και υπηρεσιών εναλλακτικών /ειδικών μορφών τουρισμού (δικαιούχοι μη αλιείς).

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% (Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)) (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία). Ανώτατο όριο προϋπολογισμού 300.000 €. Κατώτατο όριο προϋπολογισμού 20.000 €.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 04/10/2021 & ώρα 13.00

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 10/12/2021 & ώρα 15.00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΤΔ_ΕΑΠ ΕΥΚΕ_2η τροποποίηση_ΑΔΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ ΕΥΚΕ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ από δικαιούχο

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_Α – ΔΑΠΑΝΕΣ από ΟΕΕ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Λίστα επαλήθευσης

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Έκθεση επαλήθευσης

7_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Παρακολούθηση μακροχρόνιων

8_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Κυρώσεις

9_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Φόρμα Υποβολής-Έντυπο Ι_1

10_ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΑΛΙΕΙΑ

11_ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_Μέτρο 8.3.3_CLLD_Ιδιωτικά ΕΥΚΕ.

12_ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ

13. ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020_137675_EΥΘΥ1016_19.12.2018

14_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ_ΕΑΠ ΑΕ ΕΤΘΑ ΕΥΚΕ

15α_Ι_2Π proipologismos

15β_Πίνακας τιμών κατασκευαστικές εργασίες_ΕΑΠ ΑΕ

16. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

17_Ε.Ι.2_5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_v4_240621

18_Ορισμός ΜΜΕ ΕΥΚΕ

19_.Λοιπό Θεσμικό Πλαίσιο

20_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ

21.Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

22. Αναλυτική περιγραφή των δράσεων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ DE MINIMIS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ