Διαβούλευση για το Πρόγραμμα CLLD/Leader 2014-2020, A’ Φάση Διαβούλευσης.
Πρόγραμμα ανοιχτών ενημερώσεων για τον τοπικό πληθυσμό. Εβδομάδα 4-8/7/2016