Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (έληξε)
Πολιτικό Μηχανικό & Μηχανικό Περιβάλλοντος
Δικηγόρο & Λογιστή-Φοροτεχνικό
Γεωπόνο