Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER