Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο: Στρατηγικοί Πυλώνες για την βιώσιμη Ανάπτυξη στη Μαγνησία, της ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ,

σας καλούμε να συνδεθείτε στο ακόλουθο link

https://teams.live.com/meet/94267161485756

την Παρασκευή  28/05/2021 στις 11:00 πμ, για να ενημερωθείτε σχετικά με την πρόσκληση.