ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ):  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.)

στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ»

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων),

καλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Αλόννησο  την  Κυριακή  07/11/2021 στις 19.00μμ στο Αμφιθέατρο του Δήμου Αλοννήσου.

 

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ),
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης

Οι Προκηρυσσόμενες Δράσεις είναι:

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

-Παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών (άρθρο 32, 41, 42, 48, 63, 68, 69, 95, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

-Ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού.

Δικαιούχοι των πράξεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%  βάσει του Άρθρο 95, Καν. (ΕΕ) 508/2014. Ανώτατο όριο προϋπολογισμού 300.000 €. Κατώτατο όριο προϋπολογισμού 30.000 €.

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν στην:

Α) Ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στηρίζοντας ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις στο σκάφος, εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (δικαιούχοι αλιείς).

Β) Στήριξης διαφοροποίησης εντός και εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζεται με επαγγελματικό προσανατολισμό σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της επιμόρφωσης και της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων (επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής,  θαλάσσιας άθλησης και υπηρεσιών εναλλακτικών/ειδικών μορφών τουρισμού) (δικαιούχοι αλιείς).

Γ) Ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης, αναψυχής,  θαλάσσιας άθλησης και υπηρεσιών εναλλακτικών /ειδικών μορφών τουρισμού (δικαιούχοι μη αλιείς).