Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.4 και 19.2.6 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ανακοινώνει τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 153/27-06-2018 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων.

Σημειώνεται ότι ο Πίνακας Αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών. Δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δεκαπέντε) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, από την (με απόδειξη) ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων. Η προσφυγή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, μέσω του πεδίου της αίτησης στήριξης και, αφού οριστικοποιηθεί, πρέπει να αποσταλεί το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης, μαζί με τυχόν δικαιολογητικά, στην Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Σημειώνεται επίσης ότι στο ΟΠΣΑΑ στο πεδίο Αποφάσεις – Στοιχεία αξιολόγησης – Αναφορά Αξιολόγησης είναι αναρτημένα τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων.

Επισυνάπτεται  ο ΠΙΝΑΚAΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ανά υποδράση.

pinakas_apotelesmaton_D_E_EAP AE