ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
(ΠΑΑ 2007-2013)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ενημερωτικό Υλικό [zip]     Προσκλήσεις [zip]    Θεσμικό Πλαίσιο [zip]    Περιοχή παρέμβασης [pdf]
2η Προκήρυξη [doc]    δελτίο τύπου 2ης προκήρυξης [pdf]

Οι παρεμβάσεις του Άξονα 3 στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης.

Στις 24-05-2012 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΑΑ αμκε» για το έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 στην περιφέρεια Θεσσαλίας». Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ, η οποία είναι μέτοχος στην άνω εταιρία, εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως αντένα υλοποίησης για τον Ν. Μαγνησίας Συγκεκριμένα η Ε.Α.Π. Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία «τοπικής αντένας» του Υποστηρικτικού Μηχανισμού και παρέχει υπηρεσίες στήριξης με αποδέκτες:

  1. τους κατοίκους του Ν. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου υλοποιούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, ως δυνητικούς δικαιούχους αυτών
  2. τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Ν. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου υλοποιούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που εγκρίνονται και ενισχύονται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Άξονα 3 (δικαιούχοι) και
  3. τους αρμόδιους φορείς για την διαχείριση και εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία που διατηρεί στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης, αρ.191 για:

  • Παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών σχετικά με την απόφαση έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων.
  • Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες, την οικονομική ενίσχυση και τις προϋποθέσεις για την είσπραξη αυτής.
  • Επιτόπια παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων, επιβεβαίωση τήρησης των χαρακτηριστικών των έργων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου κόστους και επεξεργασία και υπόδειξη λύσεων σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σύνταξη των σχετικών εγγράφων.
  • Διατύπωση προτάσεων για μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
  • Τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων στη διατύπωση αιτημάτων τους προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης και εφαρμογής του Άξονα 3 ή τυχόν άλλους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ενισχυόμενων έργων.