ENΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation), παρέχει σε πρόσωπα αυξημένα δικαιώματα και επιβάλλει αυξημένες ευθύνες σε οργανισμούς, όπως η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α», που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων αυτών. Ο κανονισμός έχει Πανευρωπαϊκή εμβέλεια και σκοπεύει στο να ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων ψηφιακής και έντυπης μορφής αλλά και όλων των άλλων μορφών.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α» με διακριτικό τίτλο «ΕΑΠ Α.Ε» με έδρα στη Ζαγορά Μαγνησίας και υποκατάστημα στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης 191, email: info@eapilio.gr, τηλ.: 2421078391-5, website: www.eapilio.gr, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής της λειτουργίας, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων επενδυτών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.
Προσωπικά Δεδομένα Προς Επεξεργασία
Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα, αρχικά για την ταυτοποίηση του υποψήφιου επενδυτή και στη συνέχεια για την κάλυψη όλων των νομοθετικών απαιτήσεων που απορρέουν για την ολοκλήρωση του εκάστοτε επενδυτικού προγράμματος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μπορεί να αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου σταθερού/κινητού, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, στοιχεία e-mail.
Οικονομικά στοιχεία όπως εκκαθαριστικό σημείωμα, συνολική περιουσιακή κατάσταση, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών.
Λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση πως ο υποψήφιος δεν τελεί υπό νομική δίωξη και γενικότερα πως η προτεινόμενη επένδυση είναι σύννομη.
Η εταιρεία δεν απαιτεί, ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
Τα ως άνω στοιχεία τηρούνται από τα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και εργασίες του κάθε τμήματος χωριστά.
Σκοπός Επεξεργασίας Των Δεδομένων
Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψήφιων επενδυτών που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως η αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης στα εκάστοτε επενδυτικά προγράμματα, η συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από αυτά, η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των επενδυτών, όσο και της εταιρείας και υποχρεούται να αιτείται τη συγκατάθεση των
υποψήφιων επενδυτών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για τον ανωτέρω σκοπό.
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση των υποψηφίων.
Χρόνος Τήρησης Των Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας.
Ασφάλεια Των Δεδομένων
Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α» λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω.
Η εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διασφαλίζει ότι:
1. Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.
2. Συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς, οι οποίοι έχουν επεξηγηθεί παραπάνω σαφώς και να μη χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο που δεν είναι συμβατός για τους σκοπούς αυτούς.
3. Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
4. Κατακρατούνται μόνο όσο θεωρείται πως απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών που έχουν επεξηγηθεί ανωτέρω.
5. Διατηρούνται ασφαλή, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
6. Η Εταιρεία εφαρμόζει εσωτερικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα διασφάλισης δεδομένων όπως κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση και ασφάλεια φυσικού αρχείου. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Πολιτική της Εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σέβονται κάθε αίτημα πρόσβασης των πελατών στα δεδομένα. Εφόσον απαιτείται, ζητούν τη συμβουλή του DPO για θέματα περαιτέρω επεξεργασίας.
Κοινοποίηση/Διαβίβαση Στοιχείων
Η εταιρεία ενδέχεται, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, να διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτα μέρη, τα οποία δύνανται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα, στο πλαίσιο προκαθορισμένων από την «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α» σκοπών για τους οποίους ο υποψήφιος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
Δικαιώματα Πρόσβασης και Ένστασης
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων από την «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α», ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ἠ να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορεί απευθυνθεί στην εταιρεία. Ο υποψήφιος επενδυτής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.